Admin Kategorie Články na webu
CZ | EN
 

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Obchodní podmínky jsou vypracovány pro e-shop:   XXXXX
Název: XXXXX
Provozovatel:   XXXXX
Sídlo:   XXXXX
Adresa provozovny:  XXXXX
IČ:   XXXXX
Telefon: +  XXXXX
E-mail:   XXXXX
Internetová adresa:   XXXXX

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího (dále jen „prodávající“) a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.ivitalybrands.cz (dále jen „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí.

5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Uzavření kupní smlouvy


1. Kupující může uzavírat smlouvu tak, že přijme návrh smlouvy:

 • uvedené na webové stránce internetového obchodu ložením zboží do košíku,
 • zahájením objednávky zboží přímo na provozovně internetového obchodu,

2. Před závazným potvrzením objednávky v internetovém obchodě má kupující právo jednotlivé objednávky odstranit, měnit způsob dopravy i platby. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky v internetovém obchodě nebo uzavřením objednávky
v provozovně internetového obchodu.

3. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od kupní smlouvy. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté
peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a s visačkou. A je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení
kupní ceny. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího rostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

IV. Informace o zboží a cenách

Informace o zboží jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Obsahem informací jsou:

 • vlastnosti zboží jako je velikost, barva, střih, materiál, detailní popis,
 • vizuální prezentace zboží,
 • zboží skladem,
 • případné slevy – sleva z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodneli se prodávající s kupujícím jinak,
 • výběr dopravy,
 • dodací lhůty,
 • výběr platby,
 • ceny zboží, které jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
Tyto informace platí pro zboží doručováno v rámci území České republiky.

 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

VI. Zákaznický účet

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj
uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VII. Objednávka

1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. Při zadání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Odeslat objednávku.” Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za
správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

VIII. Způsoby a podmínky platby

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající umožňuje kupujícímu podle kupní smlouvy zvolit si způsob platby:

 • hotovostní platbu při převzetí zásilky dobírkou,
 • hotovostní platbu a platbu platební kartou při osobním odběru v provozovně,
 • bezhotovostní platbu platební kartou při převzetí zásilky od společnosti GEIS parcel,
 • bezhotovostní převod na bankovní účet prodávajícího   XXXXX , vedený u ČSOB, a. s. před vyřízením objednávky kupujícího,
 • bezhotovostní platbu platební kartou prostřednictvím platební brány ČSOB

1. Při volbě způsobu platby dobírkou (poskytuje GEIS parcel) je kupující povinen provést hotovostní platbu při obdržení zásilky. V případě odmítnutí převzetí zásilky nebo při nevyzvednutí zásilky ve lhůtě vyzvednutí se ruší kupní smlouva.

2. Při zásilce přesahující částku 2.500 Kč kupující neplatí poštovné.

3. Osobní odběr zboží v provozovně, hotovostní platba nebo bezhotovostní platba platební kartou jsou možné po předem dohodnutém termínu návštěvy sjednaném s prodávajícím. V hotovosti přijímáme pouze české koruny, platební karty akceptujeme Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.

5. Bezhotovostní platbu platební kartou provede kupující při doručení zásilky dopravcem společnosti GEIS parcel.

6. Zvolí-li kupující způsob úhrady zásilky bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, přijetím platby bude den, kdy bude částka připsána na účet prodávajícího.

7. Bezhotovostní platbu platební kartou prostřednictvím platební brány ihned ČSOB

8. Při výměně zboží hradí náklady na balné spojené s doručením kupující.

IX. Dodací lhůty zásilky

Termín dodání zásilky kupujícímu ovlivňuje způsob platby kupujícím, doba přípravy zásilky prodávajícím, přijetí zásilky přepravcem a předání zásilky kupujícímu. Z uvedených důvodů je termín dodání zásilky až 5 pracovních dní. Po přijetí objednávky, prodávající potvrdí její převzetí zprávou na emailovou adresu kupujícího. Následně zprávu na emailovou adresu kupující obdrží i o předání zásilky kurýrovi GEIS parcel.

Dodací lhůty jsou ovlivněny volbou způsobu platby kupujícího:

 • zvolí-li kupující při objednávce zboží způsob platby „Na dobírku“ (jen u zboží, které obsahují položky „Skladem"), zásilka bude odeslána následující pracovní den.
 • při osobním odběru a úhradě zásilky v provozovně je dodací lhůta ihned.
 • při doručení zásilky kurýrem GEIS parcel, dopravce předá zásilku kupujícímu na jim uvedené adrese. Před předáním bude kurýr kupujícího telefonicky informovat o doručení zásilky. V případě, že kupujícího nezastihne, bude zásilku na danou adresu přivážet opakovaně, maximálně 2x. Po třech neúspěšných pokusech o dodání kupujícímu zásilku, vrací kurýr společnosti GEIS parcel zásilku zpět prodávajícímu. Ve webové aplikaci „Geis Parcel“ má kupující možnost změnit adresu doručení i dobu doručení. Službu změny doby doručení (8:00-10:00, 18:00- 21:00) nabízí dopravce pouze ve větších městech. Tato služba je zpoplatněna.
 • při úhradě zásilky bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, bude expedováno zboží následující pracovní den po připsání částky na účet prodávajícího.
 • kupující uskuteční bezhotovostní platbu platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay. Prodávající připraví zásilku k expedici následující pracovní den poté, co bude připsána částka na jeho účet.

X. Dodání zboží

Cenu zboží a případné náklady, spojené s dodáním zboží, dle kupní smlouvy, může kupující uhradit, následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.   XXXXX 0, vedený u společnosti ČSOB,
 • bezhotovostně platební kartou společnosti GEIS parcel,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ČSOB pomocí platební karty zákazníka,
 • dobírkou v hotovosti,
 • při předání zboží v provozovně,
 • zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího i v potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. Pokud zjistí závadu, neprodleně tuto skutečnost oznámí přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

XI. Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a v případě, že chybí ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • má zboží vlastnosti odpovídající jeho účelu,
 • souhlasí množství, velikost, barva zboží podle objednávky,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, je zboží považováno za vadné od doby převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění u spotřebního zboží v období do 24 měsíců od převzetí. Toto ustanovení neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo také odstoupit od smlouvy v případě:

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • kdy nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci přímo v provozovně nebo prostřednictvím elektronické korespondence. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení, jehož obsahem je:

 • kdy kupující právo uplatnil,
 • co je obsahem reklamace
 • jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje,
 • datum vyřízení reklamace,
 • způsob vyřízení reklamace,
 • případné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby. Volbu způsobu reklamace má kupující. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

XII. Doručování

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XIII. Mimosoudní řešení sporů

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů z kupní smlouvy se zabývá:

 • Česká obchodní inspekce, inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj, Třída kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno, internetová adresa: https://brno@coi.cz ,
 • Evropská komise, kde na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr . je možné využít on-line řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím,
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XIV. Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 5. 2018.

07.02.2022

Apartmány

Bezbariérový pokoj

s manželskou postelí,
patrovou postelí a přistýlkou
(pro 4 dospělé a 2 děti)

Podrobnější info

Novinky & akce

Kontakt

Antonína Vaclavíka 420

763 26,
Pozlovice

*
*
*
Captcha